1
Chat Facebook với Chúng tôi
BÙI THỊ DUNG
Giảng viên trường  Ngoại Ngữ Đại Học 
Quốc Gia Hà Nội
TOPIK : 6 
Kinh nghiệm giảng dạy : 5 năm
Thời gian học tập tại Hàn : 3 năm

      

JEONG KYO SEO
Giáo Viên người Hàn Quốc 
Thạch Sĩ khoa đào tạo ngoại ngữ trường Sejong
Kinh nghiem giảng dạy : 5 năm
BUMSEON SHIN
Giáo Viên người Hàn Quốc 
Thạch Sĩ khoa đào tạo ngoại ngữ trường Sejong
Kinh nghiem giảng dạy : 7 năm